Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied en reikwijdte

Voor de verkopen en leveringen gelden de hierna vermelde leverings-, betalings- en verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden vervangen de vorige voorwaarden met terugwerkende kracht, ook van lopende contracten, en zijn geldig vanaf 1/5/2004. Aankoopvoorwaarden van een opdrachtgever zijn voor de leverancier niet bindend, zelfs niet wanneer de leverancier deze niet uitdrukkelijk tegenspreekt. Andere voorwaarden hebben pas voorrang op de hierna uiteengezette voorwaarden wanneer de leverancier ze schriftelijk bevestigt.

2. Definities

Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die het order geplaatst heeft, ongeacht of deze voor eigen rekening, in opdracht of in welke hoedanigheid ook handelt. Onder leverancier wordt verstaan diegene die het order heeft ­aanvaard.

3. Offertes, verkoopsvoorstellen en aanbiedingen

De offertes, verkoopvoorstellen en aanbiedingen van de leverancier zijn niet bindend en onder voorbehoud van nazicht van de af te werken producten. De offerteprijs geldt alleen voor de op de offerte vermelde opdracht, zelfs niet ­wanneer deze opdracht identiek zou zijn. De opdrachtgever is verplicht om bij de prijsvraag alle noodzakelijke en nuttige informatie te vermelden. Iedere latere wijziging van deze gegevens of toevoeging van nieuwe gegevens kan ­aanleiding geven tot een prijsaanpassing, de beoordeling van de noodzaak van een prijsaanpassing valt onder de soevereine appreciatie van de leverancier. Indien het voorbereiden van een verkoopsaanbod verdere uitwerking, ingenieurschap, bemonsteringskosten, proefnemingen of andere kosten van welke aard dan ook, vereist, worden deze kosten altijd doorgerekend aan de opdrachtgever. De offerte is één maand geldig voor een opdracht die binnen de drie maanden opgestart wordt.

4. Prijzen

Offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen van welke aard dan ook, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. Wanneer de lonen en/of de prijzen van grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat niet de mogelijkheid slechts een deel te leveren tegen een evenredig deel van de totale opgegeven prijs..

5. Bestellingen, orderbevestigingen en overeenkomsten

De leverancier behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren. De leverancier is slechts gehouden tot levering, als hij het order schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd. Het bezorgen aan de leverancier van productie-elementen (zoals o.a. grondstoffen, model, kopij) met verzoek – zonder uitdrukkelijk voorbehoud – een proef of model te leveren, brengt de verbintenis met zich mee het werk aan deze leverancier toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden. Iedere wijziging van het order kan aanleiding geven tot een prijsaanpassing.

6. Leveringen en facturering

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur. Indien de goederen geleverd worden door een externe vervoerder zijn beschadiging en/of vertragingen ten gevolge van het transport voor rekening van de opdrachtgever, ook al worden de transportkosten via de leverancier verrekend. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair, minstens in solidum, minstens de ene bij gebreke van de andere aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan. Het verzoek om aan derden te factureren moet bij de prijsvraag vermeld worden.

7. Leveringstermijnen en –modaliteiten

Leveringstermijnen worden slechts ter indicatie opgegeven en zijn niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk door beide partijen overeengekomen zijn. De leveringstermijn gaat in vanaf de werkdag volgend op de dag waarop de afgifte van de elementen nodig voor de uitvoering van de opdracht, gebeurde. Deze termijn wordt verlengd in de mate dat de opdrachtgever bij het aanleveren van deze elementen of het terugzenden van de goedgekeurde proef in gebreke is ­gebleven. Indien op verzoek van de opdrachtgever een kortere leveringstermijn moet worden gehaald, kunnen bijkomende kosten aangerekend worden. Vertragingen in de uitvoering kan enkel aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst zonder schadevergoeding indien – na het verstrijken van de normale of bedongen leveringstermijn – de leverancier bij ter post aangetekende brief in gebreke is gesteld en de leverancier binnen de maand niet aan die ­sommatie heeft voldaan tenzij in geval van overmacht. In geval van ontbinding lastens de leverancier zal de klant hoogstens aanspraak kunnen maken op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag. In geen enkel ander geval kan schadevergoeding door de leverancier verschuldigd zijn.

8. Betalingen en vervaldagen

De facturen zijn contant of, zo deze vermeld is, op de vervaldag betaalbaar op onze zetel te 9100 Sint-Niklaas of op onze bank- of postrekeningen. De facturen die op hun vervaldag niet betaald worden zullen, en dit zonder enige ­aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd worden met een verwijlintrest van 1,5% per maand. Bij niet-betaling van de factuur is de opdrachtgever zonder enige ingebrekestelling naast de verwijlintresten een verhogingsbeding, bepaald ten titel van forfaitaire schadevergoeding, verschuldigd van 15% op het factuurbedrag of het saldo hiervan en dit alles met een minimum van 62 EUR. Niet-betaling door de opdrachtgever van een factuur op vervaldag verleent de ­leverancier het recht alle met de opdrachtgever nog lopende overeenkomsten éénzijdig en zonder schadevergoeding te ontbinden en maakt bovendien alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Bij de bestelling heeft de ­leverancier het recht een voorschot te vragen.

9. Reproductie en auteursrechten

De opdrachtgever, die een druk- of reproductie-opdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij ­uitsluiting van de leverancier, al de verantwoordelijkheid tegenover derden. De opdrachtgever en/of zijn lastgevers verbinden zich in dit verband dan ook tot een volledige vrijwaring van de leverancier, voor vorderingen van welke aard dan ook. Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, interpretaties en schikkingen, welke ook de gebruikte techniek is, zijn uitsluitende eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met om het even welk procédé – wanneer zij ­uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden – maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit. Het afstaan of aanrekenen van zetsels, clichés, plans, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, enz… maakt op zich zelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen inbreuk op hetgeen hierboven werd uiteengezet.

10. Naamvermelding

Indien de wet dit vereist, mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen de vermelding van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds staat vermeld.

11. Proeven

Voor het opstarten van een drukwerk wordt steeds een proefprint opgemaakt, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de opdrachtgever. Wij verzoeken onze opdrachtgever vriendelijk de proeven nauwkeurig na te kijken.

12. Correcties en goedkeuring

De aan de opdrachtgever voorgelegde “Goed voor druk” en door hem schriftelijk of digitaal ondertekend en gedateerd, ontneemt de leverancier de verantwoordelijkheid voor fouten die niet op de proef (of proeven) zijn vermeld. Mondelinge wijzigingen worden uitgevoerd op uitsluitend risico van de opdrachtgever. Auteursverbeteringen of wijzigingen van het order van welke aard dan ook worden aan de opdrachtgever gefactureerd en verlengen de leveringstermijn. Machinestilstanden die het gevolg zijn van het wachten op een “Goed voor druk” kunnen ook worden aangerekend. De “Goed voor druk” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsstuk in geval van betwisting.

13. Bewaring en risico

Behoudens voorafgaande overeenkomst is de leverancier er niet toe gehouden zetsels, clichés, plans, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, enz… door en/of voor de leverancier vervaardigd te bewaren. Wanneer de bewaring schriftelijk is overeengekomen, geeft zij aanleiding tot een toeslag berekend op basis van het belang der gebruikte hulpstoffen, de duur van de vastlegging en de hieraan verbonden extra werkzaamheden. De bewaring gebeurt op risico van de opdrachtgever. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies.

14. Materialen van de opdrachtgever: terbeschikkingstelling

Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van de leverancier. Het voor ­ontvangst tekenen van de vervoersdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal en geenszins de staat waarin dit materiaal zich bevindt. Moeilijkheden of vertragingen tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, zullen de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.

15. Materialen van de opdrachtgever: halffabrikaten

Bij het ter beschikking stellen van halffabrikaten door de opdrachtgever, kan de leverancier pas aansprakelijk gesteld worden voor de geleverde hoeveelheid, nadat hij deze hoeveelheid heeft kunnen controleren tijdens de productie. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van een aanzienlijke hoeveelheid in de hem toegestuurde colli. De leverancier kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebreken aan de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen. De leveringswijze van de halffabrikaten moet op voorhand vastgelegd worden, eventuele kosten die voortvloeien uit een afwijkende leveringswijze kunnen worden aangerekend. Overschotten of afval dat ontstaat tijdens het verwerken van de halffabrikaten blijft eigendom van de opdrachtgever, deze laatste is aansprakelijk voor de afvalbehandeling en draagt de hieraan verbonden kosten. De levering van halffabrikaten wordt integraal verzorgd door de opdrachtgever. De leverancier kan stockage en eventueel andere bijkomende kosten in rekening brengen.

16. Materialen van de opdrachtgever: bewaring en risico

Productie-elementen zoals montages, kapvormen, clichés, enz… moeten enkel door de leverancier worden bewaard indien de opdrachtgever hier uitdrukkelijk en schriftelijk om vraagt. De bewaring gebeurt dan op risico van de ­opdrachtgever. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies. Bewaringskosten kunnen in rekening gebracht worden.

17. Afwijkingen en toleranties

Daar de leverancier zich dient te houden aan de algemene voorwaarden van de papiernijverheid zijn deze eveneens van toepassing ten overstaan van de opdrachtgever. Deze voorschriften, algemene voorwaarden en gebruiken voorzien o.m. de volgende te aanvaarden afwijkingen: I.v.m. de geleverde hoeveelheid geldt: ≤ 1 ton: ± 20%; 1 – 2,5 ton: ± 15%; 2,5 – 5 ton: ± 7,5%; ≥ 5 ton: ± 5% Een speling van 8% minder of meer van de micrometrische opgelegde dikte van het papier of karton Een speling van 5 tot 10% minder of meer van het metriek gewicht naargelang de aard van het papier of het karton Lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming, o.m. van voor- tot keerzijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van eenzelfde fabricatie. De volkomen overeenstemming van de te ­reproduceren kleuren, de volmaakte onveranderlijkheid der inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten worden toegelaten.

18. Annulaties en opzeggingen

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de leverancier. In geval van annulering is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. De klant verklaart zich akkoord dat deze vergoeding aan hem zal worden gefactureerd en dat op deze facturatie eveneens de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze bepalingen zijn eveneens integraal van toepassing in geval van gedeeltelijke annulering. Wanneer een bestelling pas laattijdig wordt geannuleerd, kunnen bovendien reeds gemaakte ­kosten aangerekend worden. De hierboven uiteengezette regeling met betrekking tot de forfaitaire schadevergoeding is vanzelfsprekend ook van toepassing op laattijdige annuleringen.

19. Periodieke opdrachten

Onder periodieke opdrachten wordt verstaan het op regelmatige basis bestellen van een verzameling artikels, ook al worden de artikels in steeds andere combinaties besteld of worden de artikels gewijzigd. De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor de reeds geleden schade en winstderving tot op het ogenblik waarop de opzeggingstermijn afloopt, rekening houdend met de hierna bepaalde termijnen.

De ­opzeggingstermijnen worden als volgt bepaald:

  • 3 maanden voor periodieke opdrachten met een jaarlijks omzetcijfer tot 7 500 EUR
  • 6 maanden voor periodieke opdrachten met een jaarlijks omzetcijfer tot 25 000 EUR
  • 12 maanden voor periodieke opdrachten met een jaarlijks omzetcijfer van 25 000 EUR en meer

De opzeggingstermijnen gaan in vanaf de dag volgend op de aangetekende brief van de opdrachtgever.

 

20. Retentie en eigendomsrechten

Alle goederen blijven eigendom van de leverancier tot volledige betaling van alles wat hem uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inbegrepen de slechts later gestelde vordering. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft te ­betalen of wanneer de opeisbaarheid van de vordering van de leverancier in gevaar is, is de leverancier gerechtigd zijn eigendomsrechten op de goederen zowel ten opzichte van de opdrachtgever als ten opzichte van een derde te laten ­gelden, meer in het bijzonder kan de leverancier de teruggave van de goederen vorderen, zonder in rechte te moeten optreden. De leverancier blijft eigenaar van door hem ontwikkelde of in zijn opdracht aangekochte hulpstoffen zoals films, kapvormen, lakrubbers, foliecliché’s, ook na betaling van de goederen door de opdrachtgever.

21. Verpakking

De manier waarop de goederen worden verpakt wordt bepaald in de orderbevestiging. Indien hiervan wordt afgeweken, kunnen de hieruit voortvloeiende kosten worden aangerekend.

22. Klachten en geschillen

Alle klachten moeten ons, om geldig te zijn, ten laatste binnen de acht dagen na ontvangst der goederen of diensten schriftelijk ter kennis worden gebracht en dit uitsluitend bij wijze van een aangetekende brief. Ingeval van klacht binnen de vooropgestelde termijn en conform de voorziene formaliteiten, heeft de leverancier de keuze om een vervangende levering te doen of om de goederen terug te nemen zonder enige schadevergoeding.

23. Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier geheel of gedeeltelijk verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring ­veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om – naar gelang het geval – de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding is gehouden. Worden onder meer, maar zeker niet exhaustief, als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de l­everancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

24. Aansprakelijkheid

De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van gebreken in modellen en materialen die de opdrachtgever hem leverde. Ook is hij niet aansprakelijk voor problemen die voortvloeien uit gebruik van ­materialen die door de opdrachtgever werden gekozen, ook al werden de materialen voorgesteld door de leverancier. De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren. Fouten in de afwerking kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. De leverancier kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van de leverancier is in elk geval beperkt tot de hoofdsom van de overeenkomst, met name het bedrag dat de opdrachtgever zou hebben betaald indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever zou zijn uitgevoerd.

25. Kredietwaardigheid van de opdrachtgever

De leverancier behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of een overeenkomst te ontbinden indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever niet kan worden gewaarborgd.

26. Juridische bevoegdheid

Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitend bevoegd de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Antwerpen of te Dendermonde, naar keuze van de leverancier. Betwistingen in verband met ­leveringen in het buitenland, worden uitsluitend berecht door de Belgische rechtbanken, inzonderheid de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Antwerpen of te Dendermonde, naar keuze van de leverancier en tevens zal het Belgisch recht exclusief worden toegepast op alle tussen de leverancier en derden opgenomen verbintenissen.

27. B.T.W.

Ingeval na bestelling en vóór levering het B.T.W.-tarief bij Ministerieel Besluit of door middel van een andere rechtsnorm wordt gewijzigd, zullen de prijzen vermeld op de bestelbons aan het nieuwe tarief worden aangepast.